ما بر این باوریم که دنیای آینده کاملا متکی بر نحوه تعامل و اشتراک دانش بین موجودیت ها (انسان، ماشین، …) خواهد بود؛ بر این باوریم که نیروی محرکه موفقیت بشریت در شبکه های کارا و اثربخش دانش انسانی است، و ما بر تکنولوژی های نوینی به نام تکنولوژی های دانش و تعامل بسیار وابسته خواهیم بود. قلب دنیای آینده با یادگیری پیشرفته و تکنولوژی های دانش محور می تپد. کلید موفقیت در قرن حاضر ایجاد زنجیره ای متمرکز بر دانش افراد است، این زنجیره ها برگ برنده هر فرد، سازمان یا ملتی خواهد بود. ارزش ها و اصول حرفه ای که بدان پایبند هستیم پایه های تحقق ماموریت ما را شکل می دهند: