ضرورت ایجاد ارت کردن آسانسورها

با توجه به اهميت برقراي ايمني براي مسافران  وسرويس كاران آسانسورها وبه جهت جلوگيري از هر گونه پيشامد ناشي از مشكلات الكتريكي در مدار ات فرمان، كنترل وقدرت آسانسورها كه احتمال  از كار افتادن  آسانسور ومحبوس شدن افراد  داخل آن وجود داردونيز  به جهت جلوگيري از هر گونه برق گرفتگي براي افراد داخل كابين ويا تعميركاران، لازم است كه اجراي سيستم ارتينگ وهم بندي در اين صنعت با دقت  وحساسيت خاصي انجام شود.

اجراي سيستم دقيق هم بندي مي تواند علاوه بر فراهم كردن محيطي هم پتانسيل در تجهيزات فلزي ، باعث جلوگيري از آسيب ديدگي تجهيزات كنترلي وفرمان به دليل موجهاي ناخواسته جريان وولتاژ ودر نهايت  آسيب ديدن قطعات الكترونيكي وازكار افتادن حركت آسانسور شود.
احداث الكترود اتصال زمين مناسب ارت براي آسانسورها با قابليت دسترسي وتست دوره اي از اهميت خاصي برخوردار است كه متاسفانه گاها” در صنعت آسانسور كشورمان به خوبي ديده نمي شود.ومقوله ارت آسانسورها فقط جنبه تشريفاتي پيدا كرده است.

در يك تقسيم بندي كلي براي ساختماني با يك كابين آسانسور ويك چاه وموتورخانه اتصال ارت به صورت زير مي بايست انجام شود:

۱- اتصال ارت به بدنه فلزي تابلوهاي برق ، موتور درايور وآهن كشي ونيز سازه فلزي ساختمان  در داخل موتورخانه
۲- كشيدن سيم ارت واتصال  آن به همراه سيمهاي فرمان در قسمتهاي فلزي درب هاي طبقات
۳- اتصال ارت به بدنه فلزي كابين  . (اجراي هم بندي مناسب در تجهيزات بالاي كابين بسيار مهم  وضروري مي باشد).
۴- اتصال ارت به آهن كشي  آسانسور ، يازه فلزي ساختمان وتجهيزات الكتريكي (در صورت وجود)در چاهك 
۵- ايجاد هم بندي مابين قسمتهاي فلزي تجهيزات الكتريكي ويا بين تجهيزات فلزي  وهاديهاي بيگانه  در موتورخانه  ونيز براي تجهيزات بالاي كابين ونيز در داخل چاهك آسانسور ،كه احتمال در دسترس بودن همزمان آنها توسط فرد وجود داشته باشد. 
۶- ايجاد هم بندي مابين تجهيزات فلزي در طول مسير چاه
نكته مهم اينكه :براي هر قسمت وتجهيزي كه سيم فاز كشيده مي شود مي بايست اتصال ارت نيز در نظر گرفته شود.واگر مسير عبور سيم بندي به گونه اي است كه حفاظت مكانيكي براي سيمها  وجود ندارد واحتمال زخمي شدن سيم بندي وجود دارد .مي بايست كه علاوه بر عبور سيمها از داخل كاندويت مناسب ، بدنه كاندويت هاي فلزي ومجاور را به يكديگر هم بندي كرده و مسيرهاي عبور فلزي ، مانند:داكتها وسيني هاي فلزي را به اتصال ارت مجهز نمود.
تست دوره اي مقاومت الكترود اتصال به زمين (چاه ارت) و بازرسي وآچاركشي كليه اتصالات سيستم ارتينگ وهم بندي  مي بايست در دستور كار تعميركاران آسانسورها قرار داده شود.

پیام بگذارید